WFU

   5** 操 Past Paper 正確方法      温書 點先唔會眼訓?     【英文】DSE 懶人極速升grade方法      【2019 DSE】暑期的輕鬆温書安排

2016-10-19

5**心得 中文科卷一至卷五中文科卷一至卷五應試技巧
卷二寫作類卷三聆聽
ü  任何時間都要寫野,寫低依家講緊咩,唔好比機會自己發夢
ü  分清楚各個人物把聲
ü  可以畫表黎分開唔同立場既人
ü  先抄筆記後寫答案

卷五綜合
Ø  成篇野會分做兩部份,一部份係整合拓展,一部分係見解論證
Ø  整合指既係分類同整合閱讀同聆聽材料,拓展指既係活動詳情,意義等等
Ø  見解指既係自己既建議,論證指既係建議詳情,意義等等。
Ø  寫筆記前先畫表分開見解論點及整合拓展

卷一:
白話文:
Ø  開始答問題之前,一定要大概明白成篇既主旨,中心思想。文章標題,體裁,作者背景某程度上有D幫助。之後再睇埋成篇文,特別留神引子同總結部分。如果都唔明白,可以睇下問題,可能會有D提示。
Ø  文章入面重要既轉接,疑似主旨既句子,都要用螢光筆間起。問題入面既關鍵字,都係一樣咁處理。
Ø  得閒溫下寫作手法同修辭手法,長問題經常都係關依兩樣野事。
Ø  有時間既話,盡量係長問題解釋得清楚同詳細D,但唔好答案前後有矛盾。
文言文(普遍水平一般)
Ø  文言文好多都係單音節詞,一個音節,一個字已經可以有意思。所以解字果陣一般都係一隻一隻字就解,唔好亂將兩隻字夾埋一齊解釋。
Ø  分左詞性先,無咁易解錯。如果有對偶,排比句式更易睇。
Ø  做填充,可以試下自己加一隻字落文言文度組成一個詞。亦可以透過成語入面一隻字既意思去代入返文言文度。(時移世易)
Ø  亦都要小心作者背景同文章既體裁。

卷二作文
u  揀定一至兩種體裁黎操。
u  留意問題既範圍同局限,小心離題
u  文章要有層次,正反或者遞進
u  15分鐘組織文章,留15分鐘檢查文章
u  看圖作文難度較高,除非你肯定自己明白問題要求,否則唔建議揀。
u  要有主題句同過渡段。
u  間問題關鍵字再拓展意思同層次

卷四說話
Ø  如果有能力,一開始介題先,SET個框架比成組
Ø  一定要回應上次講野嗰個人
Ø  講得多而且有貢獻先會高分
Ø  小心離題
Ø  間問題關鍵字再拓展意思同層次沒有留言:

張貼留言

歡迎留言

投稿 DSEBook